Vetenskap & Andlighet

Vetenskap & Andlighet

Ibland är käpphästar av större betydelse än hästar av kött och blod. Min käpphäst på den här hemsidan har varit och är att KVANTFYSIKEN är en nyckel till förståelsen av våra sjukdomar och att den kommer att ge helt nya infallsvinklar i behandlingsmetoderna. Förra årets Nobelpris i medicin eller fysiologi och i fysik gick båda till forskare som använt kvantfysiken som grund. Nobelpriset i fysik för ett par år sedan gick som väntat till Higgs och Englert. Nobelpriset i Kemi till någon som i viss mån visar att vi kan leva våra liv baklänges. Vi har fått bevis för vad inte många vågat tro och gamla tankemönster har fått ge vika för nya. Medvetandet ligger inte fokuserat i hjärnan och människan kan kommunicera med krafter som är större än hon själv.

Attraktionslagen och bönen får en annan dimension. Läkekonsten kommer att ta ett stort kliv framåt och min förhoppning är att studier i kvantfysik kommer att införas i läkarstudierna inom inte alltför avlägsen framtid. Och jag vill åter betona att Sverige ligger långt efter och att inte minst neurologin och psykiatrin har mycket att lära. Beträffande stamceller visar forskningen att vi kan återgå till dessa från celler från ett mer framskridet stadium.

Framtidens medicin kommer att handla om energifält och hur vi hanterar dessa. Jag är övertygad om att de senaste årens Nobelpris kommer att på sikt få betydelse för den officiella svenska synen på sjukdomar, sjukvården och behandlingsmetoder inom denna. Vägen till integrativ medicin, komplementära och alternativa behandlingsmetoder öppnas alltmer. Tillförlitlig forskning finns redan och intensiv forskning pågår. Det är dags för svensk sjukvård att lyssna till och följa med i vad som händer i övriga världen inom detta område. 

I tidskriften Svensk Psykiatri nummer 3 från år 2007 står att läsa:"Socialstyrelsen har varit på besök hos mig på min privatmottagning. Och då de såg över journalerna under pågående revision diskuterade de sinsemellan och kom enhälligt fram till att jag inte får använda ordet ANDLIGHET som sökord. Då jag trodde jag hört fel repeterade de klart och tydligt att ordet ANDLIGHET inte har i en psykiatrijournal att göra. Jag blev tvungen att lova att sluta använda ordet."
Debattartikeln är skriven av Stefan Arenstedt, leg. läk. Spec. allm psykiatri i Läkarhuset Hötorgscity Stockholm.


Min slutsats är naturligtvis att ingen läkare överhuvudtaget får använda ordet ANDLIGHET i sina journaler och i så fall blir det inte lätt att vara doktor. Alla existentiella frågor hänför jag till andlighet eftersom de inte är vetenskapliga. Patienternas frågeställningar handlar idag lika mycket om livsåskådningsfrågor som om sjukdomar. De senare kan oftast lösas rutinmässigt via medicinska utredningar. Varför inte försöka förena vetenskap och andlighet.

Den s.k. vetenskapen bygger främst på iakttagande och katalogiserande av tillvarons fysiska realiteter och inramas av det vi kallar våra fem sinnen.

De flesta vetenskapsmän är tekniker såvitt jag förstår eftersom de arbetar med det redan kända.

Forskare däremot är av annat släkte utifrån att de sysslar med det okända, dock sällan utan vetskap om vetenskapen.de bör ju ha en grund att stå på i sin forskning, i alla fall de flesta.
Så icke Einstein som visst aldrig satt sin fot i ett laboratorium och som påstod att "Sunt förnuft" består av summan av de fördomar vi samlat på oss fram till artonårsåldern, någonting som visar att han till fullo insåg präglingens betydelse i vår uppfostran. Han påvisade att tid och rum inte kan existera separat och formulerade begreppet rumtid.

Nog är det dags att vi på samma sätt betraktar människan som en själkropp, ett begrepp som egentligen befunnits vara en självklarhet i de gamla lärorna.

Vi vet idag att en partikel utesluter en vågrörelse och vice versa men att det inte är så. Kvantmekaniken visar att ett uteslutande istället kan innebära en komplettering.

Vi har i långliga tider trott att vårt DNA är oföränderligt men under de senaste decennierna har det visat sig att människan kan förändra sitt DNA under sin livstid.Även detta faktum har varit känt i tusentals år men man har i de gamla lärorna rört sig med begrepp som "karma" och "inkarnationer".

Cancer påstås vara en sjukdom som oftast följer familjer men det har visat sig att adopterade barn från släkter utan cancer löper lika stor risk att bli drabbade av cancer som barn som föds i en familj med hög cancerfrekvens. Cancer handlar enligt mig och många andra om en felinformation i cellen. En felinformation som kan korrigeras (jfr stamceller) och detta gäller även andra sjukdomar. Vem korrigerar? Jo, du själv men sällan utan hjälp.

Vi vet idag också att varje cell i kroppen överför information till alla andra celler i kroppen men vi vet ännu inte riktigt hur. I detta hänseende hänvisar jag till årets Nobelpristagare i Kemi. Och vi vet ännu mer, nämligen att varje cell ständigt kommunicerar med - Universum - Kosmos - Gud (kalla det vad du vill).

Efter vart sjunde år har alla våra celler bytts ut men vi ser utseendemässigt ungefär likadana ut och har ungefär samma minnen. Detta i sin tur medför kunskapen att varje efterkommande cell berikas med föregående cells minnen. Och nyligen har påvisats att alla celler i alla organsystem får information från alla andra celler och organsystem. Specialiseringen av våra organ är inte längre så specialiserad som vi trott. Vi lyssnar till exempel inte längre bara via vårt så kallade hörselcentrum utan med hela vår kropp och detta faktum gäller alla våra sinnen. 

Vi vet att människan befinner sig i ett universellt biofält och att vi själva utgör ett biofält som hela tiden kommunicerar sinsemellan och att alla är beroende av varandra.

Vi är nu säkra på att vårt medvetande inte ligger endast endast i hjärnan, som vetenskapen trott. Medvetandets natur är allomfattande och kan inte lokaliseras. 

Forskarna inser alltmer att hjärnan fungerar mer som en hårddisk och att det kreativa skeendet ligger i kommunikation med biofältet utanför.

Våra neurologer vet mycket om vår hjärna men kan inte svara på frågan om vart vårt minne är lokaliserat.

Våra vetenskapsmän har de senaste decennierna kommit fram till vad vänster och höger sida representerar, någonting som varit självklart i de gamla lärorna i tusentals år.Det du har till vänster representerar känslor, det till höger intellektet.

Och våra forskare är på väg ännu längre, det är troligen så att hjärtat är det organ som först tar emot sinnesintrycken utifrån.

"Det finns något bortom bergen, bortom blommorna och sången..." Det finns också något inom bergen, inom blommorna och sången.Det finns detta något som ligger bortom våra sinnen och inom våra sinnen, någonting som människan dragits till i alla tidsåldrar.Någonting som ingen människa någonsin lyckats förklara och som ingen människa någonsin kommer att kunna förklara.

Ändå vet vi alla vad det handlar om.Svårare än så är det inte och inte lättare heller för den delen. Vi är nu inne på begreppet andlighet.

Andlighet bygger främst på känsla och förutsätter snarast att vi stänger av vårt intellekt. Intellekt och känsla är varandras motpoler, dock inte varandras motsatser. Ett ständigt samarbete pågår.

Vad tar vid där vår nuvarande vetenskap slutar?

KVANTFYSIKEN som är en vetenskap, har hunnit så långt i skeendet att man frågar sig om det egentligen finns någonting därute, "därute" och betonar därmed det inre skeendets betydelse. D.v.s. det vi kallar andlighet, det som sker inom oss.Ur andligheten kommer intuitionen, inte från vetenskapen.Hur skapades begreppet yin och yang som har så stor betydelse i våra liv? Jo begreppet är tusentals år gammalt och beskrives utifrån solens vandring runt berget. Än ger mörkret vika för ljuset, än ljuset för mörkret i ett samspel. Samma skeende händer inom oss, även här i ett samspel som vi nu kan acceptera. Vi kan då acceptera att vi själva har mörka sidor och på så sätt bearbeta våra skuldkänslor på ett naturligt sätt. Varur härstammar Einsteins relativitetsteorier om inte främst ur intuitionen? Är tanken i sig vetenskaplig? Frågorna hopar sig.

Utifrån mina tankegångar har jag alltmer börjat anlitas som föredragshållare runtom i landet varav ett föredrag handlar om min"livsresa" före och efter frikännandet av Soc.st. och hur jag arbetar därefter. Ett annat föredrag handlar om drömförståelse, ett om "guidade inre resor" med åtföljande praktisk demonstration och ytterlgare ett annat omkring healing. Vad som särskilt gläder mig är att Svenska Kyrkan intresserat sig för mina föredrag om healing. 

Såväl vetenskap som andlighet innebär ett sökande efter sanningar. Den ena söker sanningen i den fysiska världen, den andra utifrån medvetandets natur.Borde det egentligen ligga någon konflikt i det. Om så är fallet är det verkligen på tiden dags att börja bygga broar och det har nu påbörjats men lär ta sin tid. Detta eftersom Sverige ligger långt efter i kunskap om Andlighet - Vetenskap och detta sätter sina spår, inte minst inom sjukvården. En nyckel heter KVANTFYSIK. Kvantfysiken har påvisat att Universum är ett enda stort kraftfält och att alla föremål i Universum är kraftfält i sig, så även människan och varje cell i människan etc. OCH, än viktigare är att varje föremål i Universum kommunicerar med alla andra föremål i Universum. Nu har det blivit svårt för en del av våra hjärnforskare att få ihop det hela och resultatet har blivit att en del av dem lämnar ut felaktig information. Detta säkerligen inte medvetet men av okunskap. Men nya tider stundar och är på kraftig frammarsch.Framtidens medicin kommer med stor sannolikhet att handla om att utnyttja och påverka energifält.

Hur många vet idag om att vatten har ett minne? Inte många men så är det! Och att vatten har ett minne är troligen förklaringen till att homeopati fungerar. Vad är det som gör att vattenkristaller ändrar form när böner uttalas över vatten? Celler i framskridet skede kan återvända till sitt ursprungsstadium som stamcell. Vi kan således från nuet påverka såväl det vi kallar framtid som förfluten tid.

Jag har förresten efter 78 år hittat en meditationsform som passar mig och fört mig framåt, detta efter vistelsen i Abadiania. Hur många meditationsformer finns det egentligen? Hur många som helst tror jag. Just nu mediterar jag ofta till andlig musik och inriktar mig bland annat på att lägga märke till när ordet JAG dyker upp i meditationen. Det visar sig att för mig är ordet JAG ofta liktydigt med ordet EGO. I mitt EGO händer sällan någonting konstruktivt. Men när jag lyckas sudda ut det ordet händer det saker vill jag lova. Med EGO menar jag summan av mina roller, de som skapades under präglingen och som många gånger hindrar mig att göra fria val. Jag fick förresten opererat mitt EGO i Brasilien och det har funkat!

All sjukdom startar i själen - i stort sett alla Universitetskliniker i USA är överens om att mer än 90% av all sjukdom startar med stress.

om Psykiatrin hopar sig skandalerna i Sverige, den ena efter den andra och det är på tiden att dessa avslöjas. Påtalar åter i dett sammanhang att Sverige ligger långt efter övriga I-länder vad gäller kroniska sjukdomar och Integrativ Medicin. I september kommer ut Peter Goetzches bok "Deadly Medicines and Organized Crime" . Knappast omnämnd i Sverige men jättegenomslag i övriga engelsktalande länder. Kanske en epokgörande med sina avaslöjanden och fakta. 

HEALING är ett begrepp som blir alltmer intressant  Healing är godkänt inom sjukvården i USA, Kina, Japan, Indien, Australien och EU - EU med ett par undantag, däriblans Sverige. Vi är således ett av de få länder i VÄRLDEN där Healing inte får användas inom sjukvårde. Detta trots att forskningen visar att Healing fungerar.

Kvantfysiken påvisar att  "Healern" inte längre enbart är en neutral kanal i processen. Den som insiktsfullt arbetar med healing är deltagare i processen och påverkar således resultatet.